Buitenschoolse opvang van Vrije School de Zeeridder

Bereken je nettobijdrage

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben wij op de locatie Zeeridder ook een bso groep geopend. De bsogroep de Strijders  is geopned op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, voorschool vanaf 07.00 uur – en naschool tot 18.15 uur. Op woensdag bieden we geen opvang aan.
Ook in de schoolvakantie zijn wij geopend van 07.00-18.15 uur op alle dagen behalve de woensdag.

Naast de vaste groepsruimte mogen wij ook gebruik maken van de verschillende ruimtes op school, zoals het gymlokaal, de kookklas en de knutselruimte.

De volgende waarden zijn kenmerkend

  • Open
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Hoofd, hart, handen
  • Denken, willen, voelen
  • Samen

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op antroposofische kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer. Dit plan wordt 2-jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Pedagogisch beleid BSO locatie Zeeridder

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.

Door de korte lijnen met de teamleden van basisschool de Zeeridder   gaat belangrijke informatie niet verloren.  Dit begint al met de  warme overdracht als kinderen van de peutergroep naar de basisschool  gaan. Maar de jaren daarna is er ook een goede communicatie met de leerkrachten tijdens het halen en brengen van de kinderen.

Locatie Vrije School:  Leren met hoofd, hart en handen

In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Ook op de bso wordt hier aandacht aan besteed.

Gezondheid heeft te maken met de mate waarin we in balans zijn en in harmonie met onze omgeving leven. Het respectvol leven in en met de natuur ondersteunt een gezonde ontwikkeling van kinderen en wordt bewust nagestreefd. We leven met de seizoenen door bijvoorbeeld onder verschillende weersomstandigheden naar buiten te gaan en door binnen op de seizoenstafel zichtbaar te maken wat zich in de natuur afspeelt. We maken dankbaar gebruik van alle spelmaterialen die de natuur ons biedt en verwonderen ons buiten over alles wat groeit en bloeit.

De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de fantasie aanspreekt. Bijvoorbeeld in het vrije spel, speelgoed dat niet gedetailleerd en ‘af’ is maar tot de verbeelding spreekt, werken met natuurlijke materialen van hoge kwaliteit, kunstzinnig vormgegeven materialen en creatieve activiteiten als tekenen, schilderen en boetseren. Dit biedt het kind ruimte voor originaliteit en beweeglijkheid.

Dagritme

Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.

Lees meer

Activiteiten

We maken dankbaar gebruik van alle spelmaterialen die de natuur ons biedt en verwonderen ons buiten over alles wat groeit en bloeit. Alles wat stamt uit de levende (organische) wereld kan het kind goed ‘verteren’ en leren kennen omdat het zelf tot die wereld behoort.

Lees meer

Buitenspelen

Over het algemeen is buitenspelen  gericht op het bieden van een rijke en zintuiglijke ervaring voor kinderen, waarbij de natuur, creativiteit, sociale interactie en lichamelijke ontwikkeling centraal staan. Het doel is om kinderen te ondersteunen in hun algehele groei en ontwikkeling, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel gebied. We leven met de seizoenen door bijvoorbeeld onder verschillende weersomstandigheden naar buiten te gaan en door binnen op de seizoenstafel zichtbaar te maken wat zich in de natuur afspeelt.

Lees meer

Verbinding en vertrouwen

Kinderen in een antroposofische peutergroep krijgen vertrouwen mee in zichzelf omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Denise en ik ben vanaf december 2018 locatiehoofd bij Mamaloe Kinderopvang en vanaf  september 2022 van  de locatie Zeeridder in Bergen op Zoom. Ik ben 4 dagen per week aanwezig.  Als locatiehoofd ben ik onder andere verantwoordelijk voor het bewaken van het pedagogisch beleid van Mamaloe en de uitvoering hiervan. Dit doe ik door de pedagogisch medewerkers te stimuleren om de kennis en kwaliteiten die ze hebben in zichzelf naar boven te halen. Als een sterk team kunnen wij een warme, huiselijke, veilige omgeving bieden waar kinderen kunnen groeien, waar wij een positieve bijdrage kunnen leveren in hun ontwikkeling en waar ze zich fijn voelen!

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 72 61 64

Tijdens mijn opleiding HBO pedagogiek heb ik mij gespecialiseerd in maatschappelijke problematiek, de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 21 jaar, beleid, ouderbetrokkenheid en kinderopvang.

In de kinderopvang/peutergroep heb ik op verschillende locaties ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker, VVE begeleider en nu als locatiehoofd bij Kinderopvang Mamaloe.

Denise
Denise
Bekijk de pedagogisch medewerkers