Personeelsbeleid

De kwaliteit van kinderopvang Mamaloe is in grote mate afhankelijk van de pedagogisch medewerkers die de kinderen op de groepen opvangen. Zij  zijn immers degenen die de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen en de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Wij hechten dan ook grote waarde aan de selectie, het opleidingsniveau en permanente scholing van onze medewerkers.

Alle pedagogische medewerkers van Kinderopvang Mamaloe zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.  Daarnaast zijn alle personeelsleden gediplomeerd met een passende beroepskwalificatie, is een groot deel van onze medewerkers gediplomeerd BHV-er (Bedrijfshulp Verlener) en volgen de “niet” BHV-ers jaarlijks een (herhalings)cursus  “EHBO aan kinderen” .

Pedagogisch medewerker – kind ratio

Wij leven de wettelijke regels op het gebied van het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers per aantal kinderen na conform de onderstaande ratio’s. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het aantal benodigde leidsters berekend via www.1ratio.nl

Inzet pedagogische coaching

Per 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht om een pedagogisch coach en beleidsmedewerker in dienst te hebben.
Om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen, worden de pedagogisch medewerkers op verschillende manieren begeleid/gecoacht. Deze begeleiding wordt gedaan door de pedagogisch coach/beleidsmedewerker van Kinderopvang Mamaloe.

Om de inzet van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie kan worden uitgedrukt. De pedagogisch coach kan deze uren naar eigen inzicht over de beroepskrachten verdelen. Daarin is dus maatwerk mogelijk. De functie van pedagogisch coach mag worden gecombineerd met de functie van pedagogisch beleidsmedewerker.

Jaarlijks wordt de invulling van de  pedagogische coaching en beleidsmedewerker besproken met de oudercommissie.

Op alle locaties is digitaal het uitgewerkte beleidsstuk pedagogisch coach/ beleidsmedewerker terug te vinden. Mocht u meer vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan onze pedagogisch coach en beleidsmedewerker Pedagogiek te bereiken via email of telefonisch 06-14 55 43 05.

Vaste leidsters

Wij streven naar zoveel mogelijk stabiliteit, structuur en regelmaat binnen de opvang, ook op het gebied van personeel. Elke kdv groep heeft daarom een vaste teamsamenstelling. Hierbij proberen wij zo te roosteren dat er iedere dag een vertrouwd gezicht aanwezig is.  De kinderen en ouders hebben daarmee een vast aanspreekpunt. Ons personeelsverloop is erg laag en wij werken al jarenlang samen met het grootste deel van ons personeelsbestand.

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Welkom bij Klukkluk

De vakantie is weer voorbij dus zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema [...]

Backpack je gek!

Het is nu 6 weken zomervakantie. Tijdens deze vakantie staat het thema - Backpack [...]